Šventasis Raštas. Senasis ir Naujasis testamentas. Kietais viršeliais, su iškartomis.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. Trečias pataisytas ir papildytas leidimas nauju formatu.

35.00

Neturime

Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. Trečias pataisytas ir papildytas leidimas nauju formatu, kietais viršeliais. Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė prel. prof. Antanas Rubšys. Senojo Testamento vertimo kalbą tikslino: Jurgis Jankus, Salomėja Narkeliūnaitė, Albina Pribušauskaitė, Sigita Papečkienė. Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė ir NT sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė kun. Česlovas Kavaliauskas. Trečiam Naujojo Testestamento leidimui įvadus parašė prel. prof. Antanas Rubšys. Spec. redaktorė Ingrida Gudauskienė ir redakcinė kolegija.