Šventasis Raštas. Senasis ir Naujasis testamentas. Minkštais viršeliais, su iškartomis.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. Penktas pataisytas leidimas nauju formatu.

55.00

Liko 25

Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. Penktas pataisytas leidimas nauju formatu, minkštais viršeliais. Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė prel. prof. Antanas Rubšys; Senojo Testamento vertimo kalbą tikslino: Jurgis Jankus, Salomėja Narkeliūnaitė, Albina Pribušauskaitė, Sigita Papečkienė; Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė ir NT sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė kun. Česlovas Kavaliauskas.